โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

 


11111111111111111111111111111 
      อัตรากำลัง            อัตรากำลัง                 อัตรากำลัง                  อัตรากำลัง            
 อัตรากำลัง