โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

 por or01
adm02prod 04pro 03put 05tod 06      อัตรากำลัง             อัตรากำลัง                 อัตรากำลัง                  อัตรากำลัง            
 อัตรากำลัง