โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

 

ttttyyyy
      อัตรากำลัง            อัตรากำลัง                 อัตรากำลัง                  อัตรากำลัง            
 อัตรากำลัง