ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางพารา      แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน ๑ รายการ   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การเกษตร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง    แบบรูปและรายการละเอียด       รายละเอียด          ปร.4 ปร.5 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน ๑ รายการ   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     

        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ( แบบ บก.๐๖ )

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเ ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1.ร่างประกาศประกวดราคา      2.ร่างเอกสารประกวดราคา     3.แบบรูปและรายการละเอียด    แนบ1    ปร.5 ปร.4

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย แนบ1 แนบ2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปี งปม.2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปี งปม.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปี งปม.2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปี งปม.2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงปม.2563

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 4

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย แนบ 1  แนบ 2 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัยแนบ1   แนบ2 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน รสิงหาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 3

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญประจำไตรมาสที่ 2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย  แนบ 1  แนบ 2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องชั่ง บรรจุ กระสอบและถุง แบบกึ่งอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องชั่ง บรรจุ กระสอบและถุง แบบกึ่งอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ประกาศประกวดราคาฯ      2.เอกสารประกวดราคาฯ    3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญประจำไตรมาสที่ 1

 

ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องชั่ง บรรจุ กระสอบ และถุงแบบกึ่งอัตโนมัติ

ประกาศประกวดราคาฯ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เอกสารประกวดราคา

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องชั่ง บรรจุ กระสอบ และถุงแบบกึ่งอัตโนมัติ

แนบ 1 แนบ 2 เเนบ 3เดือ

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 2 

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย  เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัยเรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวปลอดภัย GAP

ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวเผาเครื่องกำเนิดความร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง