การกำหนดและเผยแพร่ราคากลาง

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวปลอดภัย GAP ภายใต้โครงการตามแผนการปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ปี 2560

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวปลอดภัย GAP

ราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องหยอดและคัดทำความสะอาด โครงการระบบส่งการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2560

ราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ราคากลาง จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข41 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2561

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 อัตรา 

ราคากลาง จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข41 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2561

ราคากลาง จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข49 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2561

ราคากลาง จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน