วันที่ 19 มีนาคม 2564

วันที่ 19 มีนาคม 2564
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ได้รับมอมหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย
ให้ร่วมจัดนิทรรศการ จังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ณสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย  ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย