วันที่ 22 มีนาคม 2564

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายพนม แผลงฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ได้มอบหมายให้
นางสาวอัจฉรา พิงทะวงค์กุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายไฉน คำทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาววธัญญา อยู่สถิตย์ นักเกษตร ตรวจตัดสินแปลงคุณภาพแปลงข้าว และติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์กข61 และกข49 ฤดูแล้งปี 2564
ณ กลุ่มเกาะน้อย และกลุ่มคลองปากร้าว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย