วันที่ 23 มีนาคม 2564

 

วันที่ 23 มีนาคม 2564
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย 
ให้ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563
ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย