เกี่ยวคล้องกับศูนย์

pppp 

m1 2m1m2

m3m5m6

m7m8