ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 สิงหาคม 2560

นำโดยนางวรวรรณ สุวรรณิน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์

และคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ปี 2560

x1
xxxx
x22x33
x3x2x4

x5x6x7
x8x9x10
x11x12