ราคาเมล็ดพันธุ์ข้าว

** ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 **

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย มีจำหน่าย
(กิโลกรัม)

ราคากิโลกรัมละ

(บาท)

ราคา/กระสอบ
(บรรจุ 25 กิโลกรัม/กระสอบ)

 ข้าว กข61(ชั้นพันธุ์จำหน่าย)

- 16.00

 

400 บาท

 

 ข้าว กข41(ชั้นพันธุ์จำหน่าย)

- 16.00 400 บาท