การถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์

s02s03s04so1r06
r04