450 240 

รายงานสถานการณ์ตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ข้าว

ณ วันที่ 17 กันยายน 2561

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

aaaaa

123456789

   

หมายเหตุ: 

พันธุ์ กข 49 เหลือปริมาณ 10 ตัน พันธุ์เดียว     

(ในเวลาราชการเท่านั้น)

วิธีการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวการสั่งซื้อด้วยเงินสด
                   
1. ติดต่อสั่งซื้อโดยตรง โดยชำระเป็นเงินสด ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย  เลขที่ 169 หมู่ที่ 5  ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  64110 (ในเวลาราชการ)                
                2. 
ติดต่อสอบถาม สั่งซื้อ หรือสั่งจองทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือ หนังสือ สั่งซื้อไปยังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย โทรศัพท์ 0-5561-5655 โทรสาร(Fax) : 0-5561-5656          
              *กรณีการติดต่อสั่งซื้อของตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวให้จัดส่งเอกสารประกอบการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว
ทางโทรสาร(Fax) 0-5561-5656 โดยส่งเอกสาร                 ดังนี้                     
                          - สำเนาเอกสารใบสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว
   - สำเนาใบตัวแทนจำหน่ายของกรมการข้าว     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 

รายชื่อตัวแทนจำหน่าย/สมาชิกชมรม/ร้านค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

Rice Insee60 500

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแผ่นโปสเตอร์

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  ปี 2560 
คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

Big field Poster500

 Big field PosterA5001

คู่มือโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2560 คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่     คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

               

อ่านต่อ